Historie SDH               

Požární ochrana nebyla v Čechticích až do roku 1877 organizovanou záležitostí.Obec již před rokem 1877 vlastnila hasící náčiní, které v případě požáru použili ti občané, kteří přispěchali na pomoc. A požárů bylo víc než dost, neboť střechy domků byly kryty převážně došky a šindelem a to byla dobrá potrava pro vznik požáru. 

1877

Obecní zastupitelstvo se starostou Janem Smetanou ,majitelem zájezdního hostince U zlaté Prahy, ve schůzi 17. června schválilo zřízení Hasičského spolku v Čechticích a zvolilo do jeho správní rady dva členy zastupitelstva,  a to Františka Růžka čp.58 a Zikmunda Veila, zdejšího lékaře.Zároveň zastupitelstvo povolilo hasičskému spolku z obecní pokladny 50zl. , z toho na zakoupení košíků na vodu 30zl. A na ostatní nářadí 20zl..Hasící nářadí které obec tehdy měla bylo odevzdáno spolku. Byla to v prvé řadě stará čtyřkolová dřevěná stříkačka, košíky na vodu, žebříky a háky.Stříkačka měla pouze výtlačné zařízení, takže se voda do ní musela nalévat košíky z nepromokavého plátna. Hasičský spolek  byl později přejmenován na Sbor dobrovolných hasičů v Čechticích. Sbor byl rozdělen na dva odbory a sice na lezce a stříkačníky.Lezci byli pro ochránění lidských životů a zdolávání požáru, stříkačníci měli na starosti stříkačku a dodávání vody. 

1890

Spolkové knihy byly zavedeny teprve až v tomto roce ,kdy sbor zaznamenal jakési obrození, neboť do té doby byla spolková činnost velmi malá.Obecní starosta Jan Doubek čp.10 svolal na 5. března všechny schopné občany a vyzval , aby přistoupili ke sboru , což většina učinila.Ve schůzi obecního zastupitelstva o tom starosta podal zprávu a podotkl, že  k oživení tak důležitého spolku musí obec přinést nějakou oběť a to postavením kůlny na nářadí a zakoupení nové stříkačky a nářadí.Na přímluvu starosty Jana Doubka povolila správa velkostatku zřídit v zámku místnost ,kam byla stříkačka a ostatní nářadí uloženo. 

1891

Byla vybrána stříkačka za 600 zl.a uzavřena písemná smlouva, kterou městská rada podepsala.Stříkačka byla dodána a 30,března vyzkoušena zástupcem firmy a odevzdána sboru. Z ujednané ceny slevila firma ještě 20zl. A tak bylo z kontribučenského fondu 580 zl. 

1893

Sbor se zúčastnil několika požárů v Křivsoudově a zvláště velkého požáru v Košeticích. 

1910

28. května se konala schůze správního výboru a na ní bylo usneseno prodat starou dřevěnou stříkačku,          která již není k potřebě. 

1913

Členové sboru se usnesli 8.června zakoupit novou dvouproudní stříkačku od firmy Smekal na Smíchově za 2400 K.Stříkačka byla předána slavnostním způsoben. Na zaplacení přispěla obec a občanská záložna¨.         Sbor se zúčastnil hašení stodoly Hynka Jankovského čp.7. 

1914

V květnu se zúčastnil sbor hašení požáru u Ladislava Brůny čp.54 .O čehtické pouti byla 28.července vyhlášena všeobecná mobilizace branné moci. Byl to počátek I.světové války. Do války odešlo 18 členů z celkového počtu 28. Z nich se více nevrátili 3 členové a to velitel Jan Císař,František Ryšavý a František Hlinka.Život za války ustal.Občas byly zkoušeny jen stříkačky, aby byly v případě potřeby v pohotovosti. 

1919

Po válce začíná ve sboru opět nový,radostnější život.Po pěti letech se koná 5.ledna valná hromada, ve které jsou zvoleni: předsedou František Mikšovský, jednatelem Karel Zahálka, pokladníkem Alois Kačena, velitelem Alois Svoboda a podvelitelem Václav Lapáček. Sbor měl 28 činných členů. 

1920 

Byla zakoupena druhá ruční stříkačka za 170 Kč a byly prodány staré nepotřebné košíky na vodu.

1923

Tento rok se konaly 4 schůze výboru a 10 řádných cvičení. Dále se sbor zúčastnil cvičení ve Snětě a zkoušky motorizované stříkačky v Hulicích. 

1925

V červnu účastnil se sbor hašení požáru čp. 40 Rudolfa Vorla a Jana Heřmánka při čemž shořela ruční stříkačka berlovka. 

1929

V srpnu zúčastnil se sbor hašení požáru čp.106Karla Vaňka a Josefa Blažka. 

1934

V tomto roce byla pořízena pumpa Raketa která se bude půjčovati občanům k čerpání vody ze sklepů. 

1935

Letos zakoupena nová motorová stříkačka od firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě za 22000 Kč. s příslušenstvím a 100 metrů hadic.Stříkačka byla předána sboru dne 13. července při slavnosti 60-ti letého trvání sboru. 

1936

Obci Kramolínu prodána byla stará dvouproudová stříkačka za 3000 Kč. Sbor obdržel darem od Václava Urbana, stavitele z Prahy , velký osobní automobil v ceně 10000Kč.Aby se mohl používati k účelům hasičským byla karoserie auta upravena tak, aby se autem mohlo dopravovati členstvo a nářadí.Autem bude se dopravovati také motorová stříkačka.Jako řidiči hasičského auta byli ustanoveni Václav Růžek a Karel Košťál. 

1937

V březnu zúčastnil se sbor hašení požáru v Růžkových Lhoticích a v dubnu v Černičí a 3. září v Chýstovicích.

1938

Rok byl velmi neklidný a pro nás všechny smutný. 16.června se sbor s ostatními korporacemi v Čechticích zúčastnil manifestace na obranu státu. 23. září byla vyhlášena mobilizace naší armády do 40-ti roků. 

1939

Byly přečteny nové stanovy, které vypouštějí slovo dobrovolný, takže nový název hasičské organizace zní Sbor hasičů v Čechticích.Slovo dobrovolný bylo vypuštěno proto , aby mohla být utužena kázeň mezi členy.

Byla zvolena nová rada: starosta               František Martínek

                                        náměstek            Jan Nebřenský

                                        velitel                 František Štainc

                                        jednatel               Karel Brixů

                                        pokladník            Rudolf Šimek

                                        zbrojmistr           Antonín Ryšavý

                                        strojník               Antonín Fridrich

1941

V důsledku války byla činnost všech spolků omezena. Byly zakázány veškeré slavnosti,tedy i hasičské sjezdy, veřejná cvičení a jiné oslavy. 

1943

V červnu zapálil blesk stavení Jana Psoty čp.4, které zcela vyhořelo. 

1944

Dne 10.července nad obcí průtrž mračen  a v dolní části obce byly zatopeny čp.39, 38, 37, 36 a 91. 

1945

.Zbytky Fašistické armády prchaly přes naší obec a dne 8. května došlo k tragedii při níž byli zastřeleni dva členové našeho sboru, Václav Lapáček a jeho syn Josef Lapáček spolu s dalšími třemi občany.Sbor se zúčastnil pohřbu Němci zastřelených členů.Dále se zúčastnil hašení požáru v Domašíně a Otročicích. 

1947

Sbor čítá 40 činných členů.Mimo pravidelná cvičení členstva zúčastnil se sbor okrskové oslavy v Dolních Kralovicích , svěcení stříkačky v Mnichovicích a hašení požárů ve Strojeticích, Lukavci a Čáslavsku. 

1950

Valná hromada se konala 5. března a byli zvoleni následující funkcionáři: velitel František Štainc, Předseda František Martínek, místopředseda František Císař, jednatel Josef Zíka a pokladník Rudolf Šimek.Spolková činnost se po válečných letech opět slibně rozvijí.Bylo započato se školením a cvičením mladých členů,která se konala pravidelně jednou týdně. 

1951

Sbor se zúčastnil hašení požáru v Outěchovicích u Hořepníku a v Martinicích u Onšova. 

1954

Bylo ustanoveno  družstvo žen .V květnu se konalo hasičské cvičení pro veřejnost a téhož roku zúčastnil se náš sbor podobného cvičení v Načeradci a Zdislavicích. 29.ledna vypukl v zámecké budově požár od zazděného trámu v komíně .Prohořely stropy dvou tříd měšťanské školy. 

1957

V tomto roce bylo vzpomenuto důstojnou oslavou 80.výročí založení organizované požární ochrany v Čechticích.Ukázky moderního hašení předvedli požárníci z Vlašimi. Byla dokončena stavba vodní nádrže Na lázni, která byla započata v roce 1955 v akci Z. 

1958

Náš sbor se zúčastnil slavnosti 80.výročí trvání požárního sboru ve Vlašimi.Na jaře se jsme se zúčastnili aplikačního cvičení v Borovnici.Místní jednota až dosud měla uskladněnou výzbroj v požární zbrojnici v zámku, která již nevyhovovala.Sboru bylo Okresním národním výborem ve Vlašimi nákladní auto. Z těchto důvodů bylo uvažováno ve spolupráci místním národním výborem o výstavbě nové požární zbrojnice. 

1959

Se stavbou bylo i přes počáteční problémy s výběrem pozemku (nevyhovující lokalita) započato 29.července.Byly vybudovány garáže a vyzděny sklepy. V březnu byl sboru přidělen nový vůz Tatra 805, včetně nové motorové stříkačky. Dosavadní nákladní auto bylo předáno do Tehova a stará motorová stříkačka do Dubu. Požární družstvo dostavilo se říjnu k požáru v R.Lhoticích, kde  vznikl požár u p. Vošického od kouřovodu. 

1960

Byla dostavěna část s bytovou jednotkou, místnostmi pro sbor a pokrývačské práce.30.července v 19hodin bylo provedeno poplachové cvičení za spolupráce požárního sboru z Malé Paseky. Námět byl požár Bechyňovi stodoly. Tímto cvičením byl sledován cíl dopravit vodu na velkou vzdálenost(680metrů) při značném stoupání. Požární družstvo vyjelo k požáru Mlýna pod Pravonínem a na Zhoř. 

1961

Požární dům byl téměř dostavěn. Zbylo jen omítnout zvenku. Výroční schůze byla poprvé konána ve vlastním požárním domě 20. prosince a měla tentokráte slavnostnější průběh než jiná léta.

 

Konopiště 1961

 

1962

V červnu zahynul tragickou smrtí při výkonu svého povolání ve Vlašimi Bohumil Pokorný, náš velmi oblíbený člen.Požární jednotka zasáhla při požáru u Karla Zyty na Krčmech. 

1963

Na požárním domě byla provedena omítka a instalováno poplachové zařízení.

 

1965

V rámci oslav 20. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se konala slavnost převzetí domu požárníků 11. července. V tomto roce požární družstvo lokalizovalo jediný požár k němuž došlo v červenci na farmě JZD v Práchňanech.

 

 

1967

Vzpomínali jsme 90.výročí založení naší místní jednoty. 2.července bylo uspořádáno poplachové cvičení v rámci okrsku.V tomto roce naše požární družstvo zasahovalo u těchto požárů: 24. dubna vznikl požár na zdravotním středisku v Čechticích , 2. července došlo k lesnímu požáru u Borovska  a 4. srpna v noci došlo k požáru skladiště sena na Státním statku v Křivsoudově. 

1968

Sboru byla přidělena nová stříkačka ,z rozpočtu byly zakoupeny 3 díly hadic a 10 přileb. V okrsku došlo jen k jedinému požáru n Jenšovicích. 

1970

Místnost určená pro požární hlídky byla zařízena jako kuchyň a byla vybavena nábytkem v hodnotě  4175 Kč. V důsledku federálního uspořádání našeho státu se mění dosavadní název naší organizace „Místní jednota ČSPO“ na „Místní požární sbor“.Požární sbor se zúčastnil likvidace požáru v Čechticích u Ladislava Kumžáka kde hořel dřevník ,požáru skladu sena ve Strojeticích zaviněný samovznícením,v  Nakvasovicích a  Borovnici hořel stoh. 

1971

V květnu bylo provedeno poplachové cvičení s použitím vody z vodního zdroje Na rybníčku a cílem stodola Antonína Košťála. Naše požární družstvo bylo voláno k lesnímu požáru v Borovsku.

 

 

1972

Byla oplocen pozemek kolem požárního domu. Družstvo mládeže se zúčastnilo okresního kola požárních družstev v Pravoníně a ze 17 družstev skončilo na prvním místě. V prosinci došlo k požáru obytné budovy v Jeníkově. 

 

1974

10.04.v 12.15 došlo k požáru v Technosportu v Čechticích . 12.04 v 16.15 vznikl požár rodinného domku od blesku v Čáslavsku a 31.07 v 16 hodin došlo k požáru kůlny JZD v Černičí. Počet členů v tomto roce byl 106. 

1975

V tomto roce bylo vybudováno v požárním domě ústřední topení. 

1976

V březnu byla získána pro náš sbor cisterna Praga V3S,která umožní rychlý zásah při požáru. Plesy byly konány každoročně zpravidla v lednu a v posledních letech se ustálil zvyk pořádat plesy vždy poslední sobotu v lednu. 3.srpna došlo požáru stohu slámy v Kuňovicích při výmlatu obilí. 9.srpna vznikl požár při kombajnové sklizni ječmene v Čechticích,kdy shořelo 8 ha ječmene. 3.listopadu došlo k požáru stodoly s pící na Státním statku Dolní Kralovice,farma Alberovice. 

1977

V tomto roce se uskutečnily oslavy 100.výročí založení naší ZOSPO.K tomuto výročí byly vydány odznaky vlaječky a brožura s přehledem o práci našich předchůdců. Slavnost se uskutečnila 3. července a průběh akce,kde účinkoval Veřejný požární útvar z Benešova, Veřejný požární útvar z Vlašimě a požární útvar Blanických strojíren, byl velmi kladně hodnocen. V okrsku došlo k jedinému požáru JZD ve Strojeticích, kde shořel stoh slámy od přehřátého stroje.

1978

V organizaci sboru došlo k výměně jednatele, kde namísto bratra Antonína Hasana , který byl dlouhodobě nemocen ,nastoupil bratr Hyldebrant  Zdeněk. Bratru Hasanovi bylo poděkováno za dlouhodobou obětavou práci. Letos došlo ke dvěma požárům a to 29. července u Ant.Hyldebranta kde se vznítilo seno a sláma a následně začalo hořet celé stavení. Druhý požár vznikl 4.listopadu v provozovně státního obchodu Pramen v Čechticích ,        vznítilo se uskladněné uhlí. 

1979    

V měsíci červnu se dokončila oprava vozu Tatra 805 a byla zakoupena starší cisterna v částce 31 000 Kč. 

1980

Sbor letos čítá 100 členů s průměrným věkem 40,5 roku. Byla dokončena oprava vozu Škoda 706 , u kterého zbývá provést pouze nastříkání barvou. Vůz Tatra 805 byl předán požární jednotce v Malé Pasece. 24. května oslavili v sousedním Křivsoudově 100.výročí založení sboru. Oslav jsme se zúčastnili s vozem Praga V3S. 

1981

Tento rok počal již v lednu velkým požárem kravína v Růžkových Lhoticích. V důsledku sucha, které tento rok panovalo, se začal projevovat nedostatkem vody v obecním vodovodním řádu. Naše jednotka byla požádána o dovážení vody cisternou Š 706 do studní u Havránku. Během této akce se nejvíce zapojili jako řidiči br. Pokrný Jan a br. Smítka Bohumil. 

1982

Letos byla schválena výstavba proti požární nádrže v hodnotě 500 000 Kč. Nejvyšší díl práce byl převeden na náš sbor. Tato nádrž byla umístěna do horní části obce na pozemku u Petržílků. 

1983

Práce na výstavbě vodní nádrže pokračovaly v průběhu celého roku.Letošního roku jsme zaznamenali tři požáry. První vypukl 16. března v dřevníku u horní školy, kde se vznítilo uskladněné uhlí. Druhý požár vznikl 30.července při sběru slámy na poli místního JZD a třetí největší letošní požár vypukl 16.srpna při stohování slámy. 28.března jsme se rozloučili navždy s naším dlouholetým kronikářem Antonínem Hasanem. 

1984

Náš sbor zasahoval v tomto roce u dvou požárů a to při požáru lesa na Krčmech a při vznícení uhlí v Trhovém Štěpánově. V průběhu června byla dokončena výstavba požární nádrže. 

1985

Letos byla vyměněna kabina na Š 706. V červnu byl náš sbor prověřen při požáru briket v místím JZD. 

1986

V polovině února se na návrh výboru sešla komise , kvůli přestavbě garáží u požární zbrojnice z důvodu zakoupení vozu AVIA A30 s nástavbou DVB 12 .Vůz byl již zakoupen v lednu a rozšířil tak náš vozový park a do stávajících se již nevešel. Proto bylo nutné garáže rozšířit. 

1988

V letních měsících proběhla oprava střechy na požárním domě kterou provedl p. Svítil. 

1990

Letos bylo provedeno námětové cvičení krsku ve Strojeticích. V květnu náš sbor obdržel nový vůz TATRA T148 CAS 32. Tento vůz urychlí možnost zásahu a svou výzbrojí jej zkvalitní. Š 706 byla dána k dispozici jinému sboru. 

1991

Náš sbor vyjížděl pouze  k požáru rodinného domu pana Suka v Sudislavicích. Byla provedena změna názvu z „Požární dům“ na „Hasičská zbrojnice“. 

1992

Letos jsme čelili třem požárům a to :v dubnu v lihovaru Keblov, 22.srpna požár zámku ve Vlašimi a 1.října v lese u rybníka na Zhoři. 

1993

Byl zhotoven nový nápis na hasičské zbrojnici HASIČI. V suchém létě jsme provedli zalévání stromků v lesních školkách pro obec.Letos jsme zasahovali u požárů:Čechtice-rodinný dům pana Smutného,Čechtice –traktorka ZD traktor,u jídelny ZD kontejner,les na Liškovně a les v Jeníkově. 

1994

Letos jsme vyjížděli k mnoha požárům. Oheň se vyskytl: 20.března ve Studeném shořel seník (velmi silný vítr) 22. července kravín ve Strojeticích, 23.července sláma a les Petrlhotka , 26.července sláma v Černičí, 28.července les v Jeníkově, 30.července pole ve Strojeticích a pole Skalka ZD Čechtice, 31.července les v Kačerově, 1.srpna sběrací vůz ZD Čechtice (na silnici směrem Vlašim, 4.srpna pole Hendryška v Černičí, 6.srpna opět pole Hendryška.V červenci a srpnu bylo provedeno zpevnění vjezdu do garáží a chodníku asfaltem. 

1995

I letos se vyjíždělo k mnoha požárům v našem okolí. Do Stříteže –hořel statek,8.dubna –seník v Práchňanech, 22.dubna- Čáslavsko (Kopaniny) shořely 3 ha lesa, 13.července-kravín Nakvasovice, 6.srpna-kombajn p.Houlíka v malé Pasece. Obec zakoupila pro soutěžní družstvo žen trička a pro zásahovou jednotku 15 pracovních obleků, fa Fremis věnovala kulový rozdělovač pro soutěžní družstva. Bylo provedeno zateplení stropů nad garáží  a oprava střechy a komínu na hasičském domě. 

1996

 Letos se vyjíždělo ke třem požárům, byly to: Bernartice-rodinný dům, Kuňovice-stodola p.Šeredy, Strojetice-stodola p. Lhotky. V březnu byla zakoupena motorová pila Husqvarna 257 pro účely zásahové jednotky. Bylo provedeno námětové cvičení na hotel Jizbice. 

1997

Letošní rok se nesl v duchu oslav 120. výročí založení sboru. Přípravy na výroční oslavu byly velice obsáhlé. Celá akce se uskutečnila na místním hřišti TJ Sokol Čechtice. Den před konáním oslavy se přes Čechtice přehnala bouřlivá smršť deště a krup, která zničila vše doposud připravené. S velkým úsilím bylo vše opraveno. Z finančního daru od ředitelství SDH Benešov byly zakoupeny hadice (10 x typ C, 7x typ B) za 39 000kč. Převzala se stříkačka PPS12 od ZD Čechtice do trvalého užívání sboru. Byla opravena a uvedena do provozu. Používá se jako soutěžní. Ani tento rok se neobešel bez požáru: Jeníkov – starší obytný dům, Načeradec – DDM, Dolní Kralovice – les. 

1998

Z příspěvků OV hasičů v Benešově se koupily 3 dýchací přístroje Saturn S7. V Červenci bylo provedeno námětové cvičení, které mělo spoustu nedostatků. Letos se zasahovalo u těchto požárů: únor – Borovnice (rodinný dům), červen – Křivsoudov (remízek), Trhový Štěpánov (les – za tuto pomoc při zásahu náš sbor dostal děkovný dopis od starosty obce Trh.Štěpánova P. Tomaidesa). 

1999

Letos se zasahovalo u požárů v Borovnici rodinný dům,v Malé Pasece pole. V říjnu sbor zakoupil 4kusy proudnic zn. Tajfun Turbo. OÚ zakoupil 5 ks pracovních obleků, 5 ks nepromokavých plášťů a 1 ks vyprošťovací nástroj RUN 1 Narex. 

2000

V dubnu se vyjíždělo k požáru lesního porostu v Pálčicích,v květnu v Lokti hořel les, v Nakvasovicích požár osobního auta a v srpnu hořelo pole mezi Jeníkovem a Chmelnou a pole v Jeníkově.Z darů od různých sponzorů a OÚ se (Fremis,ZD Čechtice a ostatní)se koupilo 6 kusů přileb Gallet. Sbor ze svých peněz koupil 7 párů bot „půllitr“. 

2001

Zakoupili se ještě dvě přilby Gallet, dva vysouvací hliníkové žebříky a dva nepromokavé pláště.OÚ zakoupil 3 ks radiostanice Motorola P110. Letos se vyjíždělo k požárům 25.6. seník v Pravoníně,21.7.požár fa INEX v Dolních Kralovicích,31.7 rodinný domek v Zahrádčicích , 3.8. povodně v obci Bolina a 19.8. požár pole Čechtice. 

2002

V letošním roce byla převedena jednotka do kategorie JPO II. Z peněz sboru byl zakoupen vůz Škoda Felicia combi a byl jednotkou postupně přestavován na speciální zásahové vozidlo,bylo vybaveno majáky. Aby mohlo být auto zařazeno do požárního poplachového plánu muselo být darovací smlouvou převeden na OÚ Čechtice. Byl kompletně opraven vůz AVIA včetně nového laku. Letos se zasahovalo u těchto událostí: leden sklep p.Závitkovského, v březnu rodinný dům ve Studeném, v květnu na silnici v Havránku, v červenci pole v Křivsoudově ,stoh v Zahrádčicích, les Šetějovicích, v září požár sloupu na poli v Hranicích . 

2003  

Družstvu žen se zakoupilo oblečení pro požární sport. Dále se vybavil vůz Felicie nádrží na vodu, elektrocentrálou,vysokotlakým čerpadlem HONDA WAY, reflexní vesty, fixační límce, osvětlovací stativ a halogenový reflektor, nářadí, lékárna velikost 3 a dále do Tatry proudnice Tajfun. Pro zásahovou jednotku se koupily 4 zásahové kabáty FIREMAN.Ke svolávání jednotky k výjezdu byl instalováno svolávací zařízení modul KANGA+. Vyjíždělo se k událostem:duben požár lesa v Jenišovicích, 30.4.dopravní nehoda v Havránku, 5.5. požár lesa u Kladrub (záloha na stanici HZS Vlašim), 9.5. likvidace následků povodní v Čechticích (p.Jelen), 13.5.  likvidace následků povodní v Čechticích (p.Jelen, p.Fiala),v červnu odklízení popadaných stromů po vichřici a čerpání vody po povodních, 5.7. požár auta v Dol.Kralovicích, 18.7. požár stohu ve Stříteži, 20.7. likvidace padlých stromů směrem na Jeníkov, 7.8. požár pole Borovsko, 8.8. požár lesa Jizbice, 10.8. požár pole Strojetice a v říjnu požár rodinného domu v Křivsoudově a požár kravína v Načeradci. 

2004

Byla koupena do Felicie mečová pila DEWALT. K údržbě zeleně kolem hasičárny  se koupila sekačka HONDA. Vyjíždělo se k mnoha událostem:požár rodinného domu Křivsoudov, požár lesa Křivsoudov, požár Štěpánovská Lhota, dopravní nehoda Alberovice, dvakrát požár stohu Loket, požár lesa Děkanovice, požár trávy u Malé Paseky, požár výkrmny prasat Všebořice, požár dřevníku v Horní Lhotě, odstranění padlých stromů Chmelná, dvakrát dopravní nehoda Čechtice, planý poplach Strojetice, dopravní nehoda kamionu Práchňany.

2005

Rok 2005 byl ve znamení repase vozu CAS Praga V3S. Celkovou úpravu dovršil nový lak vozu. Na konferenci, která se konala dne 29.března ve Struhařově byl sboru udělen diplom „Za dlouholetou aktivní činnost sboru“. Za finanční podpory OU byly zakoupeny dva zásahové kabáty a náhradní baterie do mečové pily. Z peněz SDH bylo zakoupeno 15 nových vycházkových uniforem. Vozidla Tatra a Avia byla osazena novými zábleskovými majáky Tesla Holomý. Proběhla oprava plovoucího čerpadla Vydra a úprava odvodu výfukových plynů na Tatře směrem nahoru na nástavbu. Jednotka se během roku zúčastnila školení potřebných pro chod zásahové jednotky. Ani letošní rok se neobešel bez výjezdů jednotky k mimořádným událostem. V březnu to byl požár komína v Nakvasovicích, v dubnu požár traktoru v Novotinkách, v červnu odstranění padlých stromů u Křivsoudova, v září odstraňování následků povodní a požár stohu v Bernarticích, v prosinci k požáru kamionu v Lokti.

2006

Tento rok znamenal pro naší jednotku zásadní zlom ve vybavení vozového parku našeho sboru. V únoru k nám byl z HZS Benešov převeden starší zásahový vůz CAS K25 Liaz. Protože byl automobil ve značném stupni opotřebení, členové jednotky za finančního přispění Obecního Úřadu nejprve vůz celkově opravili a nově nalakovali. V květnu byl vůz zařazen do výjezdu. Členové na opravě vozu odpracovali spoustu hodin. Dále byl zakoupen přetlakový ventilátor Papin 350 a 5 kusů zásahových kalhot. Na Jizbici proběhlo noční cvičení jednotek SDH. Soutěžní družstva se zúčastnila několika soutěží s průměrnými výsledky. Zásahová jednotka vyjela k pěti událostem; v březnu k čerpání vody ze zatopeného sklepa v Jeníkově, v dubnu k odstranění následků povodní do Studeného, v květnu k dopravní nehodě dodávky v Čechticích, v červnu k požáru zemědělské usedlosti do Alberovic a požáru stodoly ve Všebořicích.

2007

Letošní rok byl ve znamení velkého rozvoje soutěžních družstev a značného vzrůstu počtu výjezdů zásahové jednotky. V únoru byla zakoupena nová stříkačka PS 12. Soutěžní družstva se rozrostla na dvě družstva žen a dvě družstva mužů. Celková bilance soutěží byla velmi uspokojivá. Letošní rok však nebyl jen samá radost. V září náš sbor po tragické dopravní nehodě opustil člen soutěžního družstva Václav Vejsada. Zásahová jednotka letos měla zvýšené pracovní nasazení viz sekce zásahy.

 

2008

Letos snížilo věkový průměr členů sboru nově vzniklé družstvo mladých hasičů. Vedení družstva se zhostili pan Pavel Vondráček a paní Pavla Filipová. Úspěšně se přenesli přes počáteční potíže a naši mladí hasiči za svůj první rok existence vykazují nemalé úspěchy.Již v březnu začali pilně nacvičovat a v květnu na okrskové soutěži ve Strojeticích předvedli perfektní požární útok. Dále se účastnili akcí a soutěží ve Chmelné, Hulicích, Křešíně, Křivsoudově, Salačově Lhotě, Načeradci a podzimní části hry Plamen v Krhanicích. Při braném dni v ZŠ Čechtice předvedli ostatním spolužákům ukázku požárního útoku. Pro zdokonalení své fyzické zdatnosti absolvovali pěší výlet z Čechtic na bájnou horu Blaník – „Po stopách Soptíka“. Našim mladým hasičům přejeme mnoho úspěchů do dalších let.

Soutěžní družstva mužů a žen se zúčastnili okrskové soutěže ve Strojeticích, kde muži obsadili 2.místo, ženy A 1.místo a ženy B 3.místo. Dále se družstva zúčastnila několika pohárových soutěží v požárním útoku ve Chmelné, Ratajích, Hulicích, Křivsoudově a Sedmpanech. Družstvo ženy A se zúčastnilo soutěže ve Zdislavicích, která byla součástí Benešovské ligy.

Zásahová jednotka byla vyslána k 30-ti mimořádným událostem. Dle našich statistik ubylo požárů, kterých v roce 2007 bylo 39% a v roce 2008 27% ze všech výjezdů. Co však narůstá, je počet dopravních nehod. V roce 2007 jich bylo 14%, zato v roce 2008 již 30% ze všech výjezdů. Bohužel ani letos se nehody v našem okolí neobešli bez tragických následků, kdy po nehodě osobního auta zemřel jeden člověk. Celkem členové zásahové jednotky strávili u zásahů 522,5 hodiny. Pro městys Čechtice jednotka prováděla mytí vozovek, čištění kanalizace a dovoz vody do lesní školky.Pro potřeby naší jednotky jsme si vybudovali výcvikový polygon v opuštěné budově bývalého lihovaru. Polygon je využíván především k výcviku s izolačními dýchacími přístroji.

 

2009

Činnost sboru

Členskou základnu našeho sboru tvoří 135 členů včetně mladých hasičů. Vlastníme 5 speciálních požárních vozidel, výzbroj a výstroj. V letošním roce jsme bezplatným převodem získali automobilový žebřík na podvozku IFA. Z dotací byly nakoupeny pracovní stejnokroje, zásahové rukavice, ochranné kukly, opasky, motorová řetězová pila, tlakové lahve a masky k dýchacím přístrojům, hydraulické vyprošťovací zařízení, stožárová světla, lezecká souprava pro slaňování, proudnice rambojet, součástky a nářadí pro údržbu a opravy vozidel, dále pro poskytování první pomoci vakuová matrace, páteřní deska, fixační límce, vyprošťovací vesta, zlomeninový balíček a termoizolační fólie. Pro činnost mladých hasičů byla pořízena výzbroj a výstroj. Ve sboru je zřízena zásahová jednotka požární ochrany druhého stupně a družstva mladých hasičů. Během roku se pravidelně provádí údržba výzbroje, výstroje a vozidel. S pomocí naší techniky pomáháme při různých pracích pro obec Čechtice, Fremis a ZD. Soutěžní družstvo mužů a dvě družstva žen se letos zúčastnila okrskové soutěže a mnoha dalších soutěží v požárním sportu. Začátkem roku jsme uspořádali hasičský ples a během roku jsme navštívili 5 našich členů u příležitosti jejich životních jubileí. Se svou technikou jsme se zúčastnili Letního hasičského dne na Konopišti a Feuershow v Košeticích. Pravidelně přispíváme svými články do Čechtických novin. Na internetu máme své stránky, kde je možné sledovat naší činnost. Výbor SDH se schází pravidelně každou první středu v měsíci a řeší úkoly a chod sboru.

Činnost jednotky

Počet výjezdů zásahové jednotky se letos zastavil na čísle 36. Oproti loňsku je to nárůst o 6 událostí. Vyjíždělo se k požárům, technickým pomocím, dopravním nehodám a zaznamenali jsme i jeden planý poplach. Byla tu i jedna tragická událost, a to požár dřevěného srubu v Mnichovicích, kde naše jednotka strávila dlouhých 14 hodin. Absolvovali jsme dvě zdravotní školení. V našem výcvikovém polygonu v Keblově proběhlo třikrát školení nositelů dýchací techniky. Třikrát jsme také provedli školení s vyprošťovacím zařízením Lukas. Ve spolupráci s OSH Benešov jsme zajišťovali školení strojníků a velitelů jednotek SDH. Dále jsme pořádali noční taktické cvičení jednotek na Jizbici, kde se naše jednotka umístila na prvním místě. Zúčastnili jsme se cvičení v Dolních Kralovicích a v Přestavlkách u Čerčan a zajišťovali jsme požární asistenci při motokrosových závodech. Během celého roku se jednotka pravidelně schází každý první pátek v měsíci, kdy si určí plán činnosti na následující měsíc a zhodnotí měsíc uplynulý.

Činnost mládeže

V letošním roce jsme se zúčastnili několika akcí. První akcí bylo vystoupení na hasičském plese. Předváděli jsme ukázky naší činnosti v rámci projektového dne v ZŠ Čechtice a při Letním hasičském dni na Konopišti. Zúčastnili jsme se okrskových soutěží v Čechticích a ve Vyklanticích a dalších soutěží v Postupicích, Mnichovicích a Salačově Lhotě. V létě jsme absolvovali týdenní soustředění v Krkonoších. Vrcholem naší letošní sezóny byla účast ve Hře Plamen, a to jak v jarním kole v Krhanicích, tak v podzimním kole v Jankově. Na začátku nového školního roku jsme nabrali nové členy v nižší věkové kategorii. Na příští rok plánujeme podobné akce jako letos, včetně Hry Plamen a letního soustředění. Činnost mladých hasičů můžete sledovat v naší kronice.

 

2010

První větší akcí v letošním roce byl opět hasičský ples, který se konal poslední lednovou sobotu. Dřevěné skříně na zásahové oblečení byly vyměněny za více praktické kovové věšáky a dřevěnou lavici. Ženskému družstvu byly zakoupeny nové sportovní dresy. Družstvo mužů a žen se zúčastnilo mnoha soutěží. Členka sboru Jana Peroutková byla zvolena MISS hasičkou roku 2010. Letos jsme poprvé uspořádali akci pro malé i velké s názvem „Kdo si hraje, nezlobí“ – ukázka radiem řízených modelů. Výroční valná hromada se konala v Restauraci Lilie.

   

                                                                                  

Zásahová jednotka letos vyjela k 29 mimořádným událostem. Členové jednotky se scházeli pravidelně každý první pátek v měsíci a zúčastnili se mnoha školení a taktických cvičení.